Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Video mới giảng tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas

P1 Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas

P2 Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas

P3 Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas

P4 Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas

P5 Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas

 

P6 KhÍ Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas

P7.1 Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas 
https://www.youtube.com/watch?v=kSvcwRmGWuk

 

P7.2 Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas

P8 Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc tại Thiền Viện Pháp Tạng Las Vegas https://www.youtube.com/watch?v=0LF3GiC7ek8