Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

Ph̀ản hồi kết qủa

Đọc thư cảm ơn 276.Tiểu đường và kiêng đường, tiêm insulin không khỏe hơn lại tệ hơn

https://youtu.be/Oj8TGhfGFKs

Thầy kính mến.
Em đã nhận được sách Thầy gửi để xem xét và sửa lỗi để đem in. Em rất cảm động và biết ơn Thầy.
Thầy đã vì cộng đống, làm việc không biết mệt mỏi, cống hiến vô vu lợi để mọi người đỡ khổ đau do quan niệm sai lầm về đường gây ra.